ПРАВНИ ЗАБЕЛЕШКИ И КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА.

dam Image

Ова е единствената официјална веб страница на MINI во Македонија. (       )

е одговорен за содржината на оваа веб страница и за MINI Македонија Facebook страницата. 

Референците за „ние“, „нас“ и „наше“ се однесуваат на (                      ) освен ако не е поинаку нагласено.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА.

(вашата фирма)            

Регистерски број на компанијата:    

 Регистрирано седиште на компанијата: 

Даночен број:       

Е-меил адреса: 

АВТОРСКИ ПРАВА.

© Авторските права ги има BMW AG, Минхен, Германија. Сите права се задржани. Текстовите, сликите, графичките прикази, звучните записи, видео записи, анимацијата и нивните подредувања на страницата на BMW групацијата се подложни на авторски права и на други заштитени права на имот. Овие предмети не смеат да се копираат за комепрцијална употреба или дистрибуција, ниту пак истите може да се модифицираат или да се објавуваат на други страници. Некои веб страници на BMW може да содржат слики чиишто авторски права припаѓаат на трети лица или страни. 

ГАРАНЦИИ, ОДГОВОРНОСТ.

Информациите на оваа веб-страница се дадени „реално како што се" и без какви било гаранции, изразени или индиректни, вклучувајќи ги (но не ограничувајќи се на) какви било индиректни гаранции за продажна вредност, погодност за некоја посебна намена или непочитување на правата на трети лица. Додека дадените информации се сметаат за точни, тие може да содржат грешки или неточни податоци. Во ниту еден случај BMW AG нема да биде одговорен на ниту едно лице за каква било посебна, индиректна или последователна штета поврзана со овој материјал, освен ако не е предизвикана од небрежност или ненамерно злоупотреба. BMW AG не е одговорен за содржината на веб страниците кои се одржуваат од страна на трети лица и поради тоа не подлежи на одговорност за линкови за други веб страници поставени на овие веб страници. Сите средства за финансирање и вработување се предмет на статус и се достапни само за компании и лица на возраст над 18 години само во Обединетото Кралство (тука не се вклучени островите Ченел и Ајл оф Мен). Може да бидат потребни гаранции и обештетувања. Сите осигурителни производи наведени на оваа веб страница се применуваат, потпишуваат и опслужуваат од внимателно избрани компании за осигурување. За сите осигурителни производи, се применуваат одредени исклучоци и критериуми за подобност. Целосно резиме на покритие и детални услови за полисите за секој осигурителен производ е достапно на барање.

ЗАШТИТНИ ЗНАЦИ.

Освен ако не е поинаку назначено, сите заштитни знаци на оваа веб страница се предмет на правата за заштитни знаци на BMW AG, вклучувајќи ги марките, називите на моделите, логото и амблемите. 

ЛИЦЕНЦИ.

BMW групацијата сакаше да направи една иновативна и информативна веб страница. Сепак, треба да разберете дека BMW групацијата мора да ја заштити својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ги своите патенти, заштитни знаци и авторски права. Поради тоа, ви посочуваме дека оваа веб страница нема издадено ниту една лиценца за користење на интелектуалната сопственост на компаниите од BMW групацијата или за интелектуалната сопственост на трети лица.