ПРАВНИ ЗАБЕЛЕШКИ И КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА.

Ова е единствената официјална веб страница на MINI за Македонија.

М Кар Дооел Скопје е одговорен за содржината на оваа веб страна и за Facebook страната - MINI Македонија.                                                           

Референците за "ние", "нас" и "наше" се однесуваат на М Кар Дооел Скопје, освен ако не е поинаку нагласено.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОМПАНИЈАТА.

М КАР                                                             

Регистарски број на компанијата: M Кар Дооел Скопје                                                                 

Регистрирано седиште на компанијата: улица Скупи број 2 - 1000 Скопје                                                           

Даночен број: 4080011525693                                                                     

e-Mail адреса: office@m-car.mk                                 

АВТОРСКИ ПРАВА.

© Авторските права ги има BMW AG, Минхен, Германија. Сите права се задржани. Текстовите, сликите, графичките прикази, звучните записи, видео записи, анимацијата и нивните подредувања на страницата на BMW групацијата се подложни на авторски права и на други заштитени права на имот. Овие предмети не смеат да се копираат за комепрцијална употреба или дистрибуција, ниту пак истите може да се модифицираат или да се објавуваат на други страници. Некои веб страници на BMW може да содржат слики чиишто авторски права припаѓаат на трети лица или страни. 

ГАРАНЦИИ, ОДГОВОРНОСТ .

Информациите на оваа веб-страница се дадени „реално како што се" и без какви било гаранции, изразени или индиректни, вклучувајќи ги (но не ограничувајќи се на) какви било индиректни гаранции за продажна вредност, погодност за некоја посебна намена или непочитување на правата на трети лица. Додека дадените информации се сметаат за точни, тие може да содржат грешки или неточни податоци. Во ниту еден случај BMW AG нема да биде одговорен на ниту едно лице за каква било посебна, индиректна или последователна штета поврзана со овој материјал, освен ако не е предизвикана од небрежност или ненамерно злоупотреба. BMW AG не е одговорен за содржината на веб страниците кои се одржуваат од страна на трети лица и поради тоа не подлежи на одговорност за линкови за други веб страници поставени на овие веб страници.

ТРГОВСКИ МАРКИ.

Освен ако не е поинаку наведено, сите трговски марки на оваа веб-страница подлежат на правата на трговската марка на BMW AG, вклучувајќи ознаки, имиња на модели, логоа и амблеми.

ЛИЦЕНЦИ.

BMW Group се обиде да постигне иновативна и информативна веб-страница. Како и да е, треба да се разбере дека BMW Group мора да ја заштити својата интелектуална сопственост, вклучително и нејзините патенти, трговски марки и авторски права. Соодветно на тоа, Ви посочуваме дека не е издадена дозвола за користење на интелектуалната сопственост на компаниите од BMW Group или интелектуална сопственост на трети страни од оваа веб-страница.